Το Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο CARDET, έχει αναλάβει την  «Έρευνα για θέματα που σχετίζονται με νεαρούς Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στην Κύπρο και μελλοντικές προοπτικές», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης ΥΤΧ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (95%) και την Κυπριακή Δημοκρατία (5%).

Η δράση αφορά στη διεξαγωγή έρευνας και μελέτης πάνω στα διάφορα θέματα που σχετίζονται με νεαρούς ΥΤΧ (μεταξύ 16-35 χρονών) στην Κύπρο, με έμφαση στα προβλήματα/δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι μετανάστες ΥΤΧ καθώς και μελλοντικές προοπτικές που τους προσφέρει η Κύπρος. Μέσα από την έρευνα αναμένεται να προκύψουν χρήσιμες πληροφορίες και συμπεράσματα τα οποία θα προωθηθούν στους αρμόδιους φορείς και θα οδηγήσουν προς την ανάπτυξη μιας πιο στοχευμένης προσέγγισης ως προς το σχεδιασμό δράσεων ένταξης για νέους μετανάστες ΥΤΧ στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα στην ιστοσελίδα της δράσης: www.youth-research.org