Το CARDET, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Δίκτυο Μετανάστευσης, διοργανώνουν Συνέδριο με θέμα «Εργασιακή και Κοινωνική Ενσωμάτωση των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Κύπρο: Παρούσα Κατάσταση, Προκλήσεις και Επόμενα Βήματα».

Στο Συνέδριο θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν τα πεπραγμένα και αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού έργου «Migrempower». Επιπρόσθετα, θα καταγραφούν διαφορετικές «Όψεις της Ενσωμάτωσης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Κύπρο» τόσο από την σκοπιά των Κύπριων όσο και των ίδιων των μεταναστών.

Τέλος, θα διεξαχθεί συζήτηση σε πάνελ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, Υπηρεσιών και Εκπαιδευτικών Ινστιτούτων, για τις υπάρχουσες και δρομολογούμενες δράσεις, αλλά και τις προκλήσεις που παρατηρούνται ως προς την ενσωμάτωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών στην Κύπρο.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο συνέδριο εδώ

*Η εγγραφή και η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.


CARDET and the Mediterranean Migration Network co-organise a conference, entitled ‘Labour & Social Integration of Third Country Nationals in Cyprus: Realities, Challenges and Future Steps’.

The Conference will present and delve into the work and findings of the «Migrempower» project. It will also introduce to the audience diverse ‘Perspectives of Integration of Third Country Nationals in Cyprus’ through the lens of Cypriots and the migrants themselves.

Lastly, it will feature a panel discussion, with the participation of representatives of Civil Society Organisations, services and Educational Institutes, on the present and planned actions as well as challenges observed in the integration of Third-Country Nationals in Cyprus.

You can register to the Conference here

*Registration is free and an attendance certificate will be given to participants.